આ છે બેસ્ટ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર

1.13 લાખ

ચાર્જીંગ સમય - 5 કલાક

 રેંજ 55-75 KM

Ather 450

સોર્સ - Bike Dekho

65,000+

ચાર્જીંગ સમય - 5 કલાક

 રેંજ - 80-110 KM

Hero Photon 48v

સોર્સ - Bike Dekho

1.07 લાખ

ચાર્જીંગ સમય - 5 કલાક

 રેંજ 85-95 KM

Bajaj Chetak

સોર્સ Bike Dekho

સોર્સ - Bike Dekho

1.23 લાખ

ચાર્જીંગ સમય - 4 કલાક

 રેંજ 160 KM (ઇકો મોડ)

Okinawa i Praise

સોર્સ Bike Dekho

સોર્સ - Bike Dekho