એમીવે બંટાઈ

સાચું નામ - બિલાલ શેખ

યો યો હની સિંહ 

સાચું નામ - હૃદેશ સિંહ

બાદશાહ

સાચું નામ - આદિત્ય પ્રતિક સિંહ સિસોદિયા

રફ્તાર

સાચું નામ - દિલીન નાયર

બોહેમિયા

સાચું નામ - રોજર ડેવિડ

સુખ-ઈ 

સાચું નામ - સુખદીપ સિંહ

જે-સ્ટાર

સાચું નામ - જગદીપ સિંહ

નેઝી

સાચું નામ - નાવેદ શેખ

ડિવાઈન

સાચું નામ - વિવિયન ફર્નાન્ડીસ

જૈઝી બી

સાચું નામ - જસવિંદર સિંહ બૈંસ

આવી વધુ વેબસ્ટોરીઝ માટે