દેશી જુગાડનો એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે

Credit: Social Media

ખરેખર, ગરમીથી બચવા માટે બે છોકરાઓએ જુગાડ કર્યો.

Credit: Social Media

વીડિયોમાં બે માણસો ચાલતી સ્કૂટી પર જોવા મળે છે.

Credit: Social Media

ચાલતા સ્કૂટર પર એક યુવક તેના માથા પર પાણી રેડી રહ્યો છે

Credit: Social Media

લોકો આ વીડિયોને ઈન્ટરનેટ પર ખૂબ પસંદ કરી રહ્યા છે

Credit: Social Media