આ આઠ વર્ષમાં દર વર્ષે પીએમ મોદીના સાફાનો રંગ બદલાતો જોવા મળ્યો

2014થી 2021 સુધી તેનો ડ્રેસ અને પાઘડી બંને ચર્ચામાં રહ્યા છે

ભારતે આઝાદીની 75મી વર્ષગાંઠ પુર્ણ કરેલી છે

2022

તિરંગાની છાપવાળી પહેરી સફેદ પાઘડી

2014

બ્રાઈટ કલરનો કુર્તો અને ચૂડીદાર પાયજામા પહેર્યો હતો, પાઘડીનો રંગ કંઈક આવો હતો

2015

ત્યારે સાફાનો રંગ કેસરી હતો, કેટલીક જગ્યાએ પાઘડી પર લીલા અને લાલ પટ્ટા પણ જોવા મળ્યા હતા

2016

મોદીએ સાદા કુર્તા પહેર્યો હતો અને પાઘડીનો રંગ લાલ અને ગુલાબી હતો

2017

ચોથી વખત ધ્વજ ફરકાવ્યો ત્યારે કુર્તાનો રંગ થોડો ચમકદાર હતો અને તેના સાફાનો રંગ લાલ અને પીળો હતો

2018

મોદીએ ઘેરા ભગવા અને લાલ રંગની પાઘડી પહેરી હતી

2019

છઠ્ઠી વખત ધ્વજ ફરકાવ્યો હતો ત્યારે તેમની પાઘડીનો રંગ (લાલ, પીળો અને લીલો મિશ્રણ) કંઈક આવો હતો

2020

મોદીનો ડ્રેસ અને તેમના સાફાનો રંગ કંઈક આવો હતો

2021

8મી વખત ધ્વજ ફરકાવ્યો ત્યારે ડ્રેસ અને પાઘડીનો રંગ કંઈક આવો હતો