લોહીમાં હિમોગ્લોબિનની કમીના કારણે ઘણી બિમારીઓ થાય છે

ઘણા ફુડ લોહીમાં હિમોગ્લોબિન વધારવામાં કરે છે મદદ

બીટ

ખજુર

દાડમ

કિસમિસ

ગાજર 

પાલક