વેક્સિન લીધા બાદ કઈ રીતે વેક્સિન સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરવું

Cowin ની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર જાવ

સ્ટેપ -1

તમારો મોબાઈલ નંબર  નાખો  OPT નાખી લૉગ ઇન કરો 

સ્ટેપ -2

લૉગ ઇન કર્યા બાદ નીચે આપેલ સર્ટિફિકેટના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો

સ્ટેપ -3

ડાઉનલોડ બટન પર ક્લિક કરો જેથી વેક્સિન  સર્ટિફિકેટની સોફ્ટ કોપી ડાઉનલોડ થઈ જશે

સ્ટેપ -4