ઓનલાઇનફ્રોડથી  બચવા માટેની ટિપ્સ

સોશિયલ મીડિયા પર અંગત જાણકારી  શેર ના કરો

સિક્યોર ઇન્ટરનેટનો જ ઉપયોગ કરો

સુરક્ષિત સાઈટથી ખરીદી કરો

એન્ટી વાયરસને હંમેશા અપડેટ રાખો