અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

રૂપાલી ગાંગુલી (અનુપમા) પર એપિસોડ  60,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

મદાલસા શર્મા (કાવ્યા) પર એપિસોડ  30,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

સુંધાન્શુ પાંડે (વનરાજ) પર એપિસોડ  50,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

મુસ્કાન બન્ને (પાંખી) પર એપિસોડ  27,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

આશિષ મલ્હોત્રા (પારીતોષ) પર એપિસોડ  33,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

પારસ કલવંત (સમર) પર એપિસોડ  35,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

નિધિ શાહ (કિંજલ) પર એપિસોડ  32,000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?

અલ્પના બુચ (મનોરમા) પર એપિસોડ  27000

અનુપમા સિરિયલનાં કલાકારો એક એપિસોડનાં કેટલા રૂપિયા લે છે?