કોણ વેચી રહ્યું છે તમારો ડેટા?

થર્ડ પાર્ટી ડેટા શેર

ઇન્સ્ટાગ્રામ

79%

1

સોર્સ- statista.com

થર્ડ પાર્ટી ડેટા શેર

ફેસબુક

57%

2

સોર્સ- statista.com

થર્ડ પાર્ટી ડેટા શેર

લિંકડિન

50%

3

સોર્સ- statista.com

થર્ડ પાર્ટી ડેટા શેર

ઉબર ઈટ્સ

50%

4

સોર્સ- statista.com

થર્ડ પાર્ટી ડેટા શેર

યુટ્યુબ

43%

5

સોર્સ- statista.com