ગરમીમાં લૂ થી બચવાના દેશી ઈલાજ

લસ્સી કે છાશ

ગરમીમાં લૂ થી બચવાના દેશી ઈલાજ

લીંબુ શરબત

ગરમીમાં લૂ થી બચવાના દેશી ઈલાજ

કેરીનો રસ

ગરમીમાં લૂ થી બચવાના દેશી ઈલાજ

મગદાળનું પાણી

ગરમીમાં લૂ થી બચવાના દેશી ઈલાજ

ડુંગળીનો રસ

ગરમીમાં લૂ થી બચવાના દેશી ઈલાજ

આમલીનું પાણી