અંગ સે અંગ લગાના, સજન હમેં ઐસે રંગ લગાના

હોલી ખેંલે રઘુવીરા

રંગ બરસે ભીગે ચુનર વાલી, રંગ બરસે

ડુ મી અ ફેવર લેટ્સ પ્લે હોલી ઉફ્ફ યે હોળી

બલમ પિચકારી

જય જય શિવ શંકર 

બદ્રી કી દુલ્હનિયા