ગુજરાતમાં આવેલી  ઐતિહાસિક વાવ

રાણકી વાવ ( પાટણ )

અડાલજની વાવ   ( ગાંધીનગર )

નવલખી વાવ   ( વડોદરા )

દાદા હરિની વાવ    ( અમદાવાદ )

અડીકડીની વાવ      ( જુનાગઢ )