ઉનાળામાં કેળાનું સેવન  કરવાની આ 5 રીત

દિવસની શરૂઆત કેળા ખાવાથી કરો

ઉનાળામાં કેળાનું સેવન  કરવાની આ 5 રીત

બપોરે ભોજનમાં કેળાનું સેવન કરો

ઉનાળામાં કેળાનું સેવન  કરવાની આ 5 રીત

કેળા દૂધ અને ખાંડથી મીક્ષ કરીને સેવન કરો

ઉનાળામાં કેળાનું સેવન  કરવાની આ 5 રીત

જમ્યા પછી કેળાનું  સેવન કરો

ઉનાળામાં કેળાનું સેવન  કરવાની આ 5 રીત

કેળાનું મિલ્કશેક બનાવીને લઈ શકાય