આંધ્ર પ્રદેશ

લીંબુનું ઉત્પાદન- 6.93 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

*source-National Horticulture Board, 2021-22

ગુજરાત

લીંબુનું ઉત્પાદન- 6.25 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

મહારાષ્ટ્ર

લીંબુનું ઉત્પાદન- 3.46 લાખ ટન

લીંબુનું ઉત્પાદન- 3.46 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

કર્ણાટક

લીંબુનું ઉત્પાદન- 3.40 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

મધ્ય પ્રદેશ

લીંબુનું ઉત્પાદન- 3.02 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

ઓડિશા

લીંબુનું ઉત્પાદન- 2.88 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

આસામ

લીંબુનું ઉત્પાદન- 1.57 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

તેલંગાણા

લીંબુનું ઉત્પાદન- 1.50 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

બિહાર

લીંબુનું ઉત્પાદન- 1.14 લાખ ટન

*source-National Horticulture Board, 2021-22

પશ્ચિમ બંગાળ

લીંબુનું ઉત્પાદન- 94 હજાર ટન