1 ડિસેમ્બરે ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન થયુ હતુ

ગુજરાતના 19 જિલ્લાની 89 બેઠકો માટે થયુ મતદાન 

પ્રથમ તબક્કામાં ગુજરાતમાં 62.62 ટકા મતદાન થયુ

સૌથી વધારે મતદાન નર્મદા જીલ્લામાં થયુ

નર્મદામાં સૌથી વધારે 73.02 ટકા મતદાન થયુ

સૌથી ઓછુ મતદાન પોરબંદરમાં થયુ

પોરબંદરમાં સૌથી ઓછું 53.84 ટકા મતદાન થયુ

પ્રથમ તબક્કા માટે 25 હજાર 430 મતદાન મથકો હતા

 કુલ 34,324 EVM  38,749 VVPAT મશીનોમાં મતદાન થયુ