સૌથી લાંબી  મહિલાઓ

યાઓ ડેફેન 

દેશ : ચીન 

લંબાઈ  7 ફૂટ 8 ઇંચ

માર્ગો ડાયેક

દેશ : પૉલેન્ડ

લંબાઈ  7 ફૂટ 2 ઇંચ 

જૈનબ બીબી 

દેશ : પાકિસ્તાન 

લંબાઈ  7 ફૂટ 2 ઇંચ 

ઉલ્જાના સેમજોનાવા 

દેશ : લિથુઆનિયા 

લંબાઈ  7 ફૂટ 2 ઇંચ 

ગીતિકા શ્રીવાસ્તવ 

દેશ : ભારત  

લંબાઈ  6 ફૂટ 11 ઇંચ

માલી દૂઆંગડી

દેશ : થાઈલેન્ડ 

લંબાઈ  6 ફૂટ 10 ઇંચ

કૈરોલીન વેલ્જ

દેશ : જર્મની 

લંબાઈ  6 ફૂટ 9 ઇંચ

રીતા મિનિવા 

દેશ : અમેરિકા

લંબાઈ  6 ફૂટ 8 ઇંચ