પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ  રાજ્ય : ગુજરાત

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગ   રાજ્ય :આંધ્રપ્રદેશ

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

મહાકાલેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ   રાજ્ય : મધ્યપ્રદેશ

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

ઓમકારેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : મધ્યપ્રદેશ

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

કેદારનાથ જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : ઉત્તરાખંડ 

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

ભીમાશંકર જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

કાશી વિશ્વનાથ જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : ઉત્તર પ્રદેશ

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

ત્રંબકેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : ગુજરાત

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

વૈદ્યનાથ જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : ઝારખંડ

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

રામેશ્વરમ જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : તામિલનાડુ

પ્રસિદ્ધ જ્યોતિર્લિંગ

ઘૃષ્ણેશ્વર જ્યોતિર્લિંગ રાજ્ય : મહારાષ્ટ્ર