વિશ્વમાં રહેવા માટેના 5 બેસ્ટ દેશ

નંબર : 1 સ્વીઝરલેન્ડ

નંબર : 2 સિંગાપુર 

નંબર : 3 ન્યૂઝીલેન્ડ

નંબર : 4 જર્મની

નંબર : 5 સ્પેન