દેશ  ઇક્વેટોરીયલ ગયાના

1 જીબીનો ભાવ 3700 રૂપિયા

સૌથી મોંઘુ ઈન્ટરનેટ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

દેશ  ફાલકાલેન્ડ

1 જીબીનો ભાવ 3319 રૂપિયા

સૌથી મોંઘુ ઈન્ટરનેટ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

દેશ  સેન્ટ હેલેના

1 જીબીનો ભાવ 2955 રૂપિયા

સૌથી મોંઘુ ઈન્ટરનેટ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

દેશ  સાઓ ટોમ

1 જીબીનો ભાવ 2306 રૂપિયા

સૌથી મોંઘુ ઈન્ટરનેટ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

દેશ  માલાવી

1 જીબીનો ભાવ 1896 રૂપિયા

સૌથી મોંઘુ ઈન્ટરનેટ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ