નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

15 માર્ચ, 2007  55 સૈનિકો શહીદ થયા 

રાનીબોદલી

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

9 જુલાઈ, 2007 23 જવાન શહીદ થયા

ઉરપલમેટા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

12 જુલાઈ, 2009  29  જવાન શહીદ થયા

મદનવાડા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

6 એપ્રિલ, 2010  76 જવાન શહીદ થયા

તાડમેટલા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

17 મે, 2010  36 જવાન શહીદ થયા

દંતેવાડા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

11 માર્ચ, 2014 15 જવાન શહીદ થયા

સુકમા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

25 મે, 2013 15 જવાન શહીદ થયા

દરભા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

06 મે, 2017 14 જવાન શહીદ થયા

કસાલપાડ

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

25 એપ્રિલ 2017 25 જવાન શહીદ થયા

બુરકાપાલ

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

23 માર્ચ 2020 17 જવાન શહીદ થયા

મિનપા

નક્સલવાદીઓએ દેશમાં  કેટલી વાર મોટા હુમલા કર્યા

23 માર્ચ 2021  5 જવાન શહીદ થયા 

નારાયણપુર