હિમાલયને નજીકથી જોવા માટે આ 5 કેમ્પિંગ સાઇટ્સને એક્સપ્લોર કરો

ભીમતાલ

ઉત્તરાખંડ

 ધરમશાલા

હિમાચલ પ્રદેશ

ફ્લાવર વેલી

ઉત્તરાખંડ

સાંગલા વેલી

હિમાચલ પ્રદેશ

કુલ્લુ

હિમાચલ પ્રદેશ