બેલ્જીયમ તેના શ્રમ કાયદામાં ફેરફાર કરી રહ્યું છે

પીએમ એલેક્ઝાન્ડર ડી ક્રુએ આની જાહેરાત કરી છે

હવે બેલ્જીયમમાં કર્મચારીઓએ માત્ર ચાર દિવસ જ કામ કરવાનું રહેશે

કર્મચારી તેના કામ પછી ઓફિસના મેસેજને પણ અવગણી શકે છે

UAE આવું કરનાર પ્રથમ દેશ બની ગયો છે