ગુજરાત કોરોના હેલ્પલાઈન  નંબર : 104

પોલીસ હેલ્પલાઈન  નંબર : 100

ફાયર સ્ટેશન હેલ્પલાઈન  નંબર : 101 

એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઈન નંબર: 108 

બ્લડ બેન્ક હેલ્પલાઈન  નંબર : 1910 

વુમન હેલ્પલાઈન 181/1091

રેલ્વે ઇન્ક્વાયરી હેલ્પલાઈન નંબર : 139