ચોમાસાની ઋતુમાં બીમારીઓથી બચવા ખાઓ આ ફૂડ

આદુ

ઈંડા

મોસમી ફળો

મકાઈ

નાળિયેર પાણી