પહેલું સ્વરૂપ શૈલપુત્રી

બીજું સ્વરૂપ બ્રહ્મચારિણી

ત્રીજું સ્વરૂપ ચન્દ્રઘંટા

ચોથું સ્વરૂપ કૂષ્માંડા

પાંચમું સ્વરૂપ સ્કન્દમાતા

છઠ્ઠુ સ્વરૂપ કાત્યાયની

સાતમું સ્વરૂપ કાલરાત્રિ

આઠમું સ્વરૂપ મહાગૌરી

નવમું સ્વરૂપ સિદ્ધિદાત્રી