સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 1 

અમેરિકા  8133.5 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 2

જર્મની 3,362.4 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 3 

ઇટલી 2451.8 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 4 

ફ્રાન્સ 2435.7 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 5 

રૂસ 2299.9 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 6 

ચીન 1948.3 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 7 

સ્વીઝરલેન્ડ 1040.0 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 8 

જાપાન 765.2 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 9 

ભારત 657.7 ટન સોનું

સૌથી વધુ સોનું ધરાવતા વિશ્વના ટોપ 10 દેશ

નંબર : 10

નેધરલેન્ડ 612.5 ટન સોનું