કોરોના ગાઈડલાઈન

RT PCR ટેસ્ટમાં થશે વધારો

કોરોના ગાઈડલાઈન

સોર્સ - ગૃહમંત્રાલય

કોરોના કેસ આવવા પર અઈસોલેટ કરવામાં આવશે

કોરોના ગાઈડલાઈન

સોર્સ - ગૃહમંત્રાલય

સંપર્કમાં આવેલા લોકોની ઓળખ કરવામાં આવશે

કોરોના ગાઈડલાઈન

સોર્સ - ગૃહમંત્રાલય

કેસોની સંખ્યાના હિસાબે કન્ટેનમેન્ટ ઝોન બનાવશે

કોરોના ગાઈડલાઈન

સોર્સ - ગૃહમંત્રાલય

Containment Zone