વર્ષ 2022 30 જવાન શહીદ, 30 નાગરિકોના મોત, 193 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2021 45 જવાન શહીદ, 36 નાગરિકોના મોત,193 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2020 56 જવાન શહીદ, 33 નાગરિકોના મોત,232 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2019 78 જવાન શહીદ, 42 નાગરિકોના મોત, 163 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2018 95 જવાન શહીદ, 86 નાગરિકોના મોત, 271 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2017 83 જવાન શહીદ, 54 નાગરિકોના મોત, 220 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2016 88 જવાન શહીદ, 14 નાગરિકોના મોત, 165 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2015 41 જવાન શહીદ, 19 નાગરિકોના મોત, 115 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2014 47 જવાન શહીદ, 28 નાગરિકોના મોત, 114 આતંકવાદી ઠાર

વર્ષ 2013 53 જવાન શહીદ, 19 નાગરિકોના મોત, 100 આતંકવાદી ઠાર