તરબૂચમાં પણ આવે છે ઘણી જાતો

Credit: Social Media

એક એવી વિવિધતા છે જેને વિશ્વની મોંઘી વેરાયટી કહેવામાં આવે છે

Credit: Social Media

તમે કદાચ પહેલા બ્લેક અને ડેનેસુક તરબૂચ નામ સાંભળ્યું હશે

Credit: Social Media

વિશ્વનું સૌથી મોંઘું તરબૂચ જાપાનમાં જોવા મળે છે

Credit: Social Media

તરબૂચના બહારના ભાગનો રંગ હોય છે કાળો

Credit: Social Media

તરબૂચના રંગને કારણે તેનું નામ પડ્યું બ્લેક તરબૂચ

Credit: Social Media

આ તરબૂચ સામાન્ય તરબૂચની જેમ બજારમાં વેચાતું નથી

Credit: Social Media

આ ખાસ જાપાની તરબૂચ માટે લાગે છે બોલી 

Credit: Social Media

આ તરબૂચની ગણતરી વિશ્વના સૌથી મોંઘા તરબૂચમાં થાય છે

Credit: Social Media

2019માં, આ તરબૂચ એક વ્યક્તિને 4.5 લાખ રૂપિયામાં વેચવામાં આવ્યું હતું

Credit: Social Media

તે જાપાનના હોકાઈડો ટાપુના ઉત્તરીય પ્રદેશમાં જોવા મળે છે

Credit: Social Media

એક વર્ષમાં લગભગ 100 કાળા તરબૂચનું થાય છે ઉત્પાદન 

Credit: Social Media

આ તરબૂચ સ્વાદ, બાહ્ય અને બીજની દ્રષ્ટિએ હોય છે અલગ

Credit: Social Media

Credit: Social Media

सोर्स: न्यूज़ 18