સૂવાનો સમય અને  જાગવાનો સમય નક્કિ કરો

સૂતા પહેલા સ્નાન કરો, થાક દૂર થશે

સૂવાના અડધા કલાક પહેલા  મોબાઈલ બંધ કરી દો

સૂતી વખતે ધીમા શાંત  સંગીત સાંભળો

સિગારેટ અને દારૂથી જેવા  વ્યસનોથી દુર રહો