ચોમાસાની ઋતુમાં ગુજરાતમાં ફરવાલાયક સ્થળો

પોલો ફોરેસ્ટ (સાબરકાંઠા)

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

અંબાજી

થોળ તળાવ

જૂનાગઢ  (ભવનાથ તળેટી)