લિપ્સની કાળાશ ચહેરાની સુંદરતા કરે છે ખરાબ

(Credit: Social media)

શિયાળામાં પણ ઠંડી અને બદલતી હવા લિપ્સ પર અસર કરે છે

(Credit: Social media)

લિપ્સને ગુલાબી રાખવા માટે તેની સંભાળ રાખવી પડે છે

(Credit: Social media)

લિપ્સની ડ્રાયનેસ દૂર કરવા માટે મધ કરવામાં આવે છે ઉપયોગ

(Credit: Social media)

રાત્રે લિપ્સ ઉપર મધ લગાવીને સવારે વ્યવસ્થિત સાફ કરી લેવા

(Credit: Social media)

મધ અને  ઓટ્સનું લિપ સ્ક્રબ બનાવીને ઉપયોગ કરી શકાય

(Credit: Social media)

ગુલાબનો પાઉડર અને મધનું મિશ્રણ પણ લિપ્સને બનાવે છે ગુલાબી

(Credit: Social media)

બીટનો રસ અને મધ લિપ્સને આપે છે નેચરલ કલર અને નમી 

(Credit: Social media)