ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

ફિલ્મ - મુઝસે શાદી કરોગી

કિંમત - 1,42,000 રૂપિયા

સલમાનનો રૂમાલ

ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

ફિલ્મ - લગાન

કિંમત - 1,56,000 રૂપિયા

આમિરનું બેટ

ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

ફિલ્મ - બેટા

કિંમત - 80,000 રૂપિયા

માધુરીની સાડી

ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

ફિલ્મ - ઓહ માય ગોડ

કિંમત - 15 લાખ રૂપિયા

અક્ષયનો શૂટ

ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

ફિલ્મ - દેવદાસ

કિંમત - 3 કરોડ રૂપિયા

માધુરીની ચોલી

ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

કિંમત - 2 લાખ રૂપિયા

શાહરૂખનું પેઇન્ટિંગ

ઓક્શન થયેલી વસ્તુ

ફિલ્મ - જંગલી

કિંમત - 88,000 રૂપિયા

શમ્મી કપૂરનો કોટ