જન્નત ઝુબેર

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ - 4 કરોડ

અનુષ્કા સેન

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ- 33.7 મિલિયન

અવનીત કૌર

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ- 29.9 મિલિયન

મૌની રોય

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ- 22.2 મિલિયન

દિવ્યાંકા ત્રિપાઠી

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ - 18.7 મિલિયન

હિના ખાન

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ- 16.6 મિલિયન

નિયા શર્મા

ઇન્સ્ટા ફોલોઅર્સ- 7.2 મિલિયન