સિગારેટ થઈ મોંઘી

આલ્કોહોલ પણ થયો મોંઘો

ગોલ્ડ -હીરા પણ થયા મોંઘા

વિદેશથી આવતી સોના-ચાંદીની વસ્તુઓ થઈ મોંઘી 

વિદેશી રસોડાની ચીમની  થઈ મોંઘી 

એક્સ-રે મશીન થયા મોંઘા 

છત્રી થઈ મોંઘી 

પ્લેટિનમ થયું મોંઘુ