અમદાવાદ નજીક એક દિવસની ટ્રીપ માટે 5 બેસ્ટ પ્લેસ

ઝાંઝરી વોટરફોલ

અમદાવાદથી અંતર

76

km

લોકેશન- દેહગામ

લોથલ

અમદાવાદથી અંતર

78

km

લોકેશન- સરગવાળા

પોળો ફોરેસ્ટ

અમદાવાદથી અંતર

157

km

લોકેશન- આભાપુર

નળ સરોવર

અમદાવાદથી અંતર

62

km

લોકેશન- બગોદરા

થોળ અભયારણ્ય

અમદાવાદથી અંતર

27

km

લોકેશન- થોળ