સ્ટૂડન્ટ નંબર 1

બજેટ: 180 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 12.09 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ: 27 સપ્ટેમ્બર, 2001

સિમ્હાદ્રી

બજેટ: 8 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 25 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ: 9 જુલાઈ, 2003

સાઈ

બજેટ: 8 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 13 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2004

છત્રપતિ

બજેટ: 8 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 24 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2005

વિક્રમારકુડુ

બજેટ: 30 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 118 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2006

યામાડોંગા

બજેટ: 18 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 28.80 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2007

મગધીરા

બજેટ: 35 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 150 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2009

મર્યાદા રમન્ના

બજેટ: 14 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 29 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2010

મખ્ખી

બજેટ: 35 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 129 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2012

બાહુબલી ધ બિગિનિંગ

બજેટ: 180 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 650 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2015

બાહુબલી ધ કલ્ક્લૂઝન 2

બજેટ: 250 કરોડ રૂપિયા

કમાણી: 1810 કરોડ રૂપિયા

રિલીઝ ટાઈમ:  2017