ગુજરાતના 8 મહાનગરો અને 18 શહેરોમાં કરફયુમાં એક કલાકની રાહત, લગ્નમાં 100 લોકોની છૂટ

ગુજરાતના 8 મહાનગરો અને 18 શહેરોમાં કરફયુમાં એક કલાકની રાહત, લગ્નમાં 100 લોકોની છૂટ

ગુજરાતની  8 મહાનગરપાલિકા અને 18 શહેરોને રાત્રિ કર્ફ્યૂમાં એક કલાકની છૂટ આપવામાં આવી છે. જ્યારે લગ્ન પ્રસંગમાં 100 લોકો અને મૃત્યુમાં 40 લોકોને એકત્ર થવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

see more