ધોરણ 10 કે 12 પાસ સ્નાતક માટે Textiles ક્ષેત્રે Vacancies જાણો કેટલી મળી શકે છે સેલેરી

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, ટેક્ષટાઈલ્સ ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના……..

  • TV9 Webdesk25
  • Published On - 9:26 AM, 24 Jan 2021
ધોરણ 10 કે 12 પાસ સ્નાતક માટે Textiles ક્ષેત્રે Vacancies જાણો કેટલી મળી શકે છે સેલેરી

સ્નાતક થયેલા લોકો માટે Job ની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, Textiles ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની નોકરીની વિગતો સાથે પગાર, લાયકાત અને ધારાધોરણ.

પહેલી નોકરી

If you are a standard 10 or 12 pass or graduate, special job opportunities, find out how many vacancies and how much salary, read our post

આ નોકરી માટે અરજી કરવા માટે અહીયા ક્લિક કરો

 

બીજી નોકરી

If you are a standard 10 or 12 pass or graduate, special job opportunities, find out how many vacancies and how much salary, read our post

આ નોકરી માટે અરજી કરવા માટે અહીયા ક્લિક કરો

 

ત્રીજી નોકરી

If you are a standard 10 or 12 pass or graduate, special job opportunities, find out how many vacancies and how much salary, read our post

આ નોકરી માટે અરજી કરવા માટે અહીયા ક્લિક કરો

 

ચોથી નોકરી

If you are a standard 10 or 12 pass or graduate, special job opportunities, find out how many vacancies and how much salary, read our post

આ નોકરી માટે અરજી કરવા માટે અહીયા ક્લિક કરો

 

પાંચમી નોકરી

If you are a standard 10 or 12 pass or graduate, special job opportunities, find out how many vacancies and how much salary, read our post

આ નોકરી માટે અરજી કરવા માટે અહીયા ક્લિક કરો