સમીક્ષા બેઠક બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું ‘દેશમાં ઓક્સિજન ટેન્કર્સનો રોક્યા વગર જવા દેવામાં આવે’

સમીક્ષા બેઠક બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું ‘દેશમાં ઓક્સિજન ટેન્કર્સનો રોક્યા વગર જવા દેવામાં આવે’

દેશમાં કોરોના વાઈરસના વધતા કેસોની વચ્ચે વડાપ્રધાન મોદીએ દેશમાં ઓક્સિજનના સપ્લાયની જરૂરિયાતો અને ઉપલબ્ધતાને લઈ સમીક્ષા કરી.

Fuel Prices in Top Cities (Apr 16, 2021)

see more